Generation Green taistelee puhtaan luonnon puolesta

Helsinki Challenge -kilpailussa semifinaaliin edennyt Generation Green on jatkanut aktiivisesti toimintaansa ympäristön lääkejäämäkuorman vähentämiseksi. Väestönkasvun, ikääntymisen ja kaupungistumisen seurauksena luontoon joutuu yhä suurempia määriä lääkejäämiä jäteveden mukana. Pahimmassa tapauksessa lääkejäämät aiheuttavat ekosysteemin häiriöitä kuten kalojen kuolemaa ja mutaatiota.

Tiimi tekee yhteistyötä yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan, lääketeollisuuden, apteekki- ja sairaanhoitohenkilökunnan, ympäristötutkijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa.

Tiimi järjestää kerran kuussa seminaarin, jossa eri alojen ammattilaiset kertovat omasta opetus- ja tutkimusalastaan kestävän kehityksen näkökulmasta.

”Pyrimme saamaan yliopiston opetushenkilökuntaa tutkailemaan omia opetus- ja tutkimusaiheitaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja viemään ajattelua eteenpäin omiin opintosuuntiinsa”, Generation Green tiimin vetäjä yliopistotutkija Tiina Sikanen kertoo.

Tuloksia aktiivisella yhteistyöllä

Generation Green järjestää seminaareja lääkealan ammattilaisille ja tekee yhteistyötä muun muassa Suomen Lääketeollisuus ry:n kanssa. Lääketeollisuus ei tahallaan tuota ympäristölle haitallisia lääkkeitä, mutta ihmiselle turvalliset lääkkeet ovat usein rakenteeltaan sellaisia, että ne ovat päätyessään ympäristöön hyvin haitallisia. Yhteistyö ympäristötutkijoiden ja lääkekehittäjien välillä helpottaa muutosten aikaansaamista.

”On tärkeää kehittää lääkkeitä, jotka ovat turvallisia sekä ihmisille että luonnolle.”

Tiimi pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon informoimalla poliittisia vaikuttajia. Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen kiinnostui Generation Green -tiimin työstä ja on kutsunut tiimin Brysseliin osana suurempaa delegaatiota, jonka tavoitteena on minimoida lääkejäämien ympäristövaikutuksia. Tällä hetkellä tiimi valmistelee pohjapaperia tapaamiseen yhteistyössä Lääketeollisuus ry:n kanssa.

”Ei ole mielekästä pyrkiä muuttamaan lainsäädäntöä kansallisella tasolla, sillä lääkkeiden käytön ympäristövaikutuksia mietitään jo EU-tasolla. Koska EU-lainsäädäntö vaikuttaa Suomessa, on järkevämpää pyrkiä vaikuttamaan suoraan EU-tasolla.”

Vihreä sukupolvi

Generation Green haki Helsinki Challengessa rahoitusta ennen kaikkea lääkealan opetuksen kehittämiseen niin, että tulevien sukupolvien opetukseen saataisiin kestävän kehityksen näkökulma.

”Terveydenhuoltoalan tutkinnot ovat laillistettuja ja siksi tarkkaan säädeltyjä eikä niihin voi helposti lisätä uusia kursseja. Ympäristönäkökulman opetus on aiemmin ollut opettajan omasta kiinnostuksesta kiinni, mutta nyt se pyritään lisäämään opetussuunnitelmaan ja kestävä kehitys on kirjattu farmaseutin ja proviisorin tutkintojen oppimistavoitteisiin.”

Poikkitieteellinen työryhmä tekee laadukkaampaa tutkimusta

Kun ympäristötutkijat tutkivat luonnon lääkepitoisuuksia, he mittaavat usein lääkkeen alkuperäisen muodon pitoisuuksia vesistöissä ja muualla luonnossa. Lääkkeen molekyylirakenne kuitenkin muuttuu, kun se matkaa ihmisen kehon läpi. Ympäristötutkimuksissa muuntunut muoto jää usein mittaamatta.

Helsinki Challengen myötä Generation Green-tiimi alkoi tehdä yhteistyötä muun muassa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa eri tutkimushankkeiden parissa. Tämän yhteistyön ansiosta tulevaisuudessa on ehkä mahdollista tunnistaa monipuolisemmin lääkeaineiden erilaisia jäämiä ja saada siten parempi kuva lääkejäämien pitoisuuksista ja vaikutuksista luonnossa.